با همـــه بی ســــرو سامانــیم

با همـــه بی ســــرو سامانــیم 

باز به دنــبال پـــــریـــشانــیم

 طاقت فرسودگی ام هیچ نیست

 در پی ویـــران شدنی آنی ام

 آمــده ام بلکه نــــگاهم کنـــی 

عاشـــق آن لحظه ی توفانیم 

دل خوش گرمای کسی نیستم

 آمــــده ام تا تو بســـــوزانیم 

آمــــده ام باعطـــش سال ها 

تا تو کمی عشــــق بنوشانیم

 ماهـی بــرگشته زدریا شــــدم

 تا تو بگـــیری وبمیــــرانی ام 

خوب ترین حادثه می دانم ات

 خوب تـــرین حادثه می دانیم ؟

 حرف بـــزن ابِر مرا باز کن

 دیـــر زمانیست که بارانی ام

 حرف بزن حرف بزن سال هاست

 تشنه یک صحبت طولانی ام....

 ها ... به کجا می کشیم خوب من؟ 

 ها ... نکشانی به پشیمانی ام


منبع این نوشته : منبع